صفحه اصلی
اخبار جدید

1396/05/30

روابط عمومی/اجرای برنامه های آموزشی ومراقبتی حجاج در پایگاه مراقبت بهداشت مرزی دانشگاه واقع در فرودگاه زاهدان

با توجه به حجم گسترده اعزام زائرین به سرزمین وحی و بامشارکت تیم های سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برنامه های آموزشی ومراقبتی حجاج درپایگاه مراقبت مرزی واقع در فرودگاه زاهدان در حال اجراست.