مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل


فصل هفتم 
مرخصی تحصیلی وانصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی 
ماده 33) دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی ، در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 1 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند. 
دانشجویان دوره شبانه می توانند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 2 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته حداکثر برای 3 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کنند . 
تبصره 1 : موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی با شورای آموزشی دانشگاه می باشد. 
تبصره 2 : مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محســـوب می شود. 
ماده 34) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد. 
تبصره 1 : چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیری بعهده شورای آموزشی دانشگاه است. 
تبصره 2: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا" به وی ابلاغ نماید. 
تبصره 3: عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد. 
ماده 35) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی ، میتوانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان ، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند. 
ماده 36) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تائید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد میتوانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند. 
مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت 
ماده 37) دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود می تواند با ارائه حکم ماموریت همسر و به تشخیص و تایید شورای آموزشی دانشگاه علاوه بر استفاده از میزان مرخصی مجاز در طول دوره تحصیل تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد. 
انصراف از تحصیل 
ماده 38) دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصا" به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد. 
تبصره : دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.