اساسنامه ها و آئين نامه ها


بسمه تعالي
آيين نامه كميته تحقيقات دانشجوئي
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 فصل اول: كليات
بند1: نام كميته تحقيقات دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
بند2: وابستگي: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- معاونت پژوهشي
بند3: تاريخ تاسيس: 1370
بند4: آرم
شماي كلي آرام به شكل گنبد است كه بعنوان مظهر تقدس ، گرداگرد ساير اجزاي آرم قرار گرفته و کتاب پايه آرم مي باشد که نشان دهنده پايه  علم است که بر کتاب استوار است و قلم داخل آرم به نشان نگارش علمي مي باشد.
 فصل دوم: اهداف
بند1: مقدمه:
" مهمترين عامل در كسب خود كفائي و باز سازي ، توسعه مراكز علمي و تحقيقاتي و تمركز و هدايت امكانات و تشويق همه جانبه مخترعين و مكتشفين و نيروهاي متعهد و متخصص است كه شهامت مبارزه با جهل را دارند از لاك نگرش انحصاري علم به غرب و شرق درآمده و نشان دادن كه مي توانند كشور را روي پاي خود نگهدارند انشاءا... اين استعداد در پيچ و خك كوچه هاي اداره خسته و ناتوان نشود." حضرت امام خميني "
از مهمترين رسالتهاي دانشگاه ها ايجاد بستري مناسب جهت رشد و اعتلاي دانش، مهارت و نگرش در پرداختن به پژوهشهاي علمي و به تعبيري تربيت دانشجوي پرسشگر است. كميته تحقيقات دانشجوئي بر آن است تا با برنامه ريزي صحيح و منطبق بر نيازهاي جامعه گامي اساسي در اين جهت برداشته و تربيت كننده پژوهشگران فرداي ميهن اسلامي باشد.
بند2: اهداف:
الف) ساماندهي فعاليتهاي پژوهشي در دانشجويان علوم پزشكي از طريق:
1) فراهم نمودن محيط مناسب براي پژوهش و تفكر خلاق
2)ايجاد انگيزه و گسترش فرهنگ پژوهش  
3) آموزش فنون پژوهش
4) ايجاد ارتباط منطقي بين اساتيد و دانشجويان جهت همكاري در طرحهاي پژوهشي
ب) ايجاد محيطي مناسب جهت پرورش توانائي انجام كار گروهي و كسب تجربه اجرائي
ج) پرورش پژوهشگران كارآمد بعنوان محور اصلي در فعاليت پژوهشي
د) اين كميته به هيچ دسته، گروه يا تشكيلات سياسي- اجتماعي وابسته نمي باشد و صرفا در حيطه علمي- پژوهشي فعاليت مي كند.
فصل سوم: اركان كميته
اركان كميته عبارتند از: سرپرست، دبير، مجمع عمومي، شوراي مركزي و واحدهاي تابعه كميته
فصل چهارم: سرپرست
بند1: تعريف: سرپرست كميته تحقيقات دانشجوئي از اعضاي هيات علمي است كه با حكم معاون پژوهشي دانشگاه براي مدت 2 سال منصوب مي شود.
بند2: عزل و نسب مجدد سرپرست بر عهده معاون پژوهشي دانشگاه است .
بند3: وظائف سرپرست:
1) نظارت بر حسن اجراي و هدايت علمي و عملي كميته و واحدهاي تابعه آن
2) ايجاد ارتباط با اساتيد و مسئولين دانشگاهها در جهت اهداف كميته
3) انجام امور اداري و مالي كميته
4) پيگيري امور مربوط به ارتباط كميته با كميته هاي دانشگاههاي ديگر و ساير مراكز پژوهشي و اداره هماهنگي تحقيقات دانشجوئي
5) نظارت بر انطباق مصوبات شوراي مركزي با قوانين جاري دانشگاه و تصويب و امضاي در صورت تطابق.
6) عزل و نصب دبير:  سرپرست دبير كميته را به شوراي مركزي پيشنهاد و در صورت تصويب 3/2 حاضرين حكم انتصاب وي را تنفيذ مي كند.
تبصره: در صورت پيشنهاد 3/2 اعضاء شوراي مركزي سرپرست موظف به عزل دبير مي باشد.
7) تنفيذ حكم مسئولين هريك از واحدها.
8) بررسي و در صورت امكان قبول استعفاي دبير و هر يك از اعضاي شوراي مركزي.
9) نظارت بر عملكرد مسئولين واحدها.
10) حضور در جلسات مجمع عمومي.
فصل پنجم: دبير
بند1: تعريف: دبير يكي از اعضاء فعال كميته است كه با انتخاب شوراي مركزي و حكم سرپرست كميته به مدت يكسال به اين عنوان منصوب مي گردد.
بند2: عزل دبير بر عهده سرپرست است.
تبصره: در صورت پيشنهاد 3/2 اعضاء شوراي مركزي مبني بر عزل دبير، سرپرست موظف به عزل وي مي باشد.
بند 3 : کانديدا شدن براي انتخابات دبير بر اساس
CV پژوهشي و سابقه فعاليت در کميته مي باشد.
بند4: وظائف دبير:
1) انجام امور داخلي كميته
2) ارائه برنامه يكساله علمي، آموزشي ، و پژوهشي و اجرائي به شوراي مركزي
3) ايجاد هماهنگي بين واحدهاي كميته
4) انجام مصوبات شوراي مركزي كميته پس از تاييد سرپرست
5) نظارت بر حسن اجراي اساسنامه و آيين نامه داخلي كميته
6) ارائه گزارش كار به شوراي مركزي
7) مسئوليت جلسات شوراي مركزي و مجمع عمومي برعهده دبير است.
8) ارزيابي عملكرد گروه هاي مختلف كميته تحقيقات دانشجوئي و ارائه آن به شوراي مركزي
فصل ششم: مجمع عمومي
مجمع عمومي گردهمائي اعضاء فعال كميته است كه حداقل سالي  يكبار تشكيل مي گردد و در آن كليه اعضاء فعال حق راي خواهند داشت.
بند1: عضو فعال كسي است كه فعاليت مستمر او به پيشنهاد مسئول گروه مربوطه و به تاييد دبير كميته رسيده باشد.
بند2: نوع فعاليت عضو فعال بايستي در راستاي اهداف علمي پژوهشي و آموزشي گروه ذيربط باشد که اين اهداف توسط مسئول هر گروه تعيين مي شود.
بند3: جلسات مجمع عمومي در ارديبهشت ماه هر سال تشكيل مي شود.
تبصره: در صورت لزوم، به پيشنهاد دبير و با تصويب 3/2 اعضاء شوراي مركزي جلسات فوق العاده برگزار خواهد شد.
بند4: مسئوليت جلسات مجمع عمومي با دبير كميته است.
بند5: وظائف مجمع عمومي عبارتند از:
1) انتخاب اعضاء شوراي مركزي
2) تاييد تغييرات آيين نامه داخلي كميته با راي حداقل 3/2 حاضران
3) انحلال شوراي مركزي.
تبصره: انحلال شوراي مركزي با پيشنهاد مكتوب حداقل 3/1 اعضاء فعال كميته به دبير موضوعيت يافته ، دبير ظرف مدت 2 هفته موظف به تشكيل مجمع عمومي مي باشد. مجمع پس از استماع نظرات 3 نفر از موافقين و 3 نفر از مخالفين انحلال شوراي مركزي ، و راي گيري با ورقه اعلام نظر مي كند . براي انحلال شوراي مركزي راي حداقل 3/2 حاضران در تاييد انحلال لازم است.
فصل هفتم: شوراي پژوهشي
شوراي پژوهشي شورايي است جهت بررسي  و تصويب طرح هاي تحقيقاتي پيشنهادي دانشجويان.  اعضاي شوراي پژوهشي 11 نفر مي باشند كه تركيب آنها به شرح زير است:
يك عضو هيات علمي از گروه آمار و اپيدميولوژي
سه عضو هيات علمي (از گروه هاي علوم پايه و باليني)  
چهار عضو دانشجو از گروه مشاوره واحد پژوهش
دبير کميته تحقيقات دانشجويي
سرپرست کميته تحقيقات دانشجويي
مدير پژوهش
بند 1: از اساتيد هيئت علمي بر اساس نوع و موضوع طرح هاي پژوهشي دعوت به عمل مي آيد. 
بند2: اعضاء شوراي پژوهشي با حكم سرپرست براي مدت 2 سال انتخاب شده، در صورت غيبت غير موجه بيش از سه جلسه از عضويت در شورا حذف و عضو هيات علمي ديگري از همان دسته آموزشي جانشين ميگردد.
بند3: مسئوليت شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجوئي بر عهده ي سرپرست كميته مي باشد.
بند4: زمان برگزاري جلسات ماهيانه يكبار است که ميتواند به تناسب تعداد طرح هاي پژوهشي به 2 تا 3 جلسه در ماه هم افزايش يابد. دعوتنامه هر جلسه همراه با دستور جلسه بين 10-7 روز قبل از هر جلسه به اطلاع اعضاء رسانده ميشود.
بند5: دانشجويان چنانچه قصد تصويب كردن طرح پيشنهادي خود را در پژوهشهاي مركز پژوهشهاي دانشجويي دارند بايد يك هفته قبل اصل طرح را به مسئول واحد پژوهش مركز پژوهشهاي دانشجويي تحويل بدهند و يك كپي از آن را به همراه داشته باشند
بند6: يك كپي از گزارش نهايي را تحويل واحد پژوهش و اصل آن را تحويل معاونت پژوهشي دهند.
بند7: اهداف اصلي شوراي پژوهشي به قرار زير است:
1) اهداف كوتاه مدت: ارائه نظر كارشناسي در خصوص طرحهاي ارائه شده از طريق كميته تحقيقات دانشجوئي
2) هدف بلند مدت: تلاش در جهت ارائه الويتهاي تحقيقاتي دراز مدت براي هدفمند ترشدن  طرحها.
بند8: نحوه تصويب طرحها: ابتدا طرحها به جهت بررسان علمي و ساختاري ارسال شده، پس از دريافت نظرات بررسان به آدرس پست الكترونيك اعضاء ارسال  مي گردد. اعضاء با مطالعه طرح در زمان مناسب و با آگاهي از موضوعات آنها، در جلسات حضور يافته ، پس از قرائت نظريه بررسان و پاسخ مجري طرح راي گيري صورت مي گيرد ونتايج بصورت يكي از موارد زير خواهد بود: مورد تاييد – نيازمند اصلاح با ذكر موارد و غير قابل قبول .
بند9: يك نسخه از صورت جلسه هر جلسه پس از امضاء  تمام امضاء ، در اختيار سرپرست كميته تحقيقات دانشجوئي قرار مي گيرد.
بند10: شوراي پژوهشي موظف است راهكارهاي سرعت بخشي به روند بررسي و تصويب طرحها را جستجو و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشكيل دهيد.
فصل هشتم: شوراي مركزي
بند1: تعريف : شورائي متشكل از تعدادي اعضاء فعال كميته كه با راي مستقيم حاضرين در جلسه عمومي انتخاب و پس از تنفيذ حكم از جانب سرپرست كميته به مدت يكسال به اين عنوان منصوب مي گردند.
بند2: تعداد اعضاء شوراي مركزي متناسب با تعداد اعضاء فعال كميته بوده و 10 درصد اعضاء فعال هر دانشكده را شامل مي شود . اعداد اعشاري به رقم بالاتر خود ارتقا مي يابند.
تبصره1: حداكثر تعداد اعضاء دانشكده پزشكي در شوراي مركزي 12 نفر و حداكثر تعداد اعضاء ديگر دانشكده ها در شوراي مركزي 4 نفر خواهد بود.
تبصره2: دانشكده هايي كه تنها يك عضو در شوراي مركزي دارند نماينده آن دانشكده در شوراي مركزي مي تواند حداكثر سه جلسه در صورت غيبت ، فرد ديگري را به عنوان جانشين به شوراي مركزي معرفي و فرد جانشين داراي تمام اختيارات فرد مذكور مي باشد.
ضمنا به ازاي هر غيبت با وجود جانشين ½ غيبت محسوب مي شود.
بند3:  وظائف شوراي مركزي :
1) تصويب سياست گزاريهاي يكساله علمي- پژوهشي و اجرائي كه توسط دبير ارائه مي گردد.
2) تصويب آيين نامه داخلي كميته
3) نظارت بر عملكرد دبير
بند4: جلسات با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي يابد.
تبصره: در غياب دبير كميته جلسات شوراي مركزي توسط قائم مقام وي هدايت و اداره مي شود. قائم مقام  در ابتداي  جلسه و با انتخاب اكثريت حضار مشخص مي شود.
بند5: غيبت 3 جلسه يا بيشتر توسط يكي از اعضاي شوراي مركزي به منزله خروج از شورا تلقي شده و ادامه حضور و عضويت وي منوط به راي مثبت 3/2 حاضرين در جلسه ( راي مخفي) مي باشد.
تبصره: در صورت حذف عضوي از شورا به هر علت، بالا ترين راي فرد انتخاب شده در جلسه مجمع عمومي جايگزين او خواهد شد.
بند6: زمان تشكيل جلسات با تصميم اعضاي گروه تعيين و دستور كار هر جلسه در جلسه قبل مشخص خواهد شد. در صورت عدم تشكيل جلسات به علت به حد نصاب نرسيدن اعضا، براي غايبين غيبت منظور خواهد شد.
تبصره 1: حداقل تعداد تشكيل جلسات هر ماه يك جلسه است.
تبصره 2: در 10 دقيقه ابتداي هر جلسه ، به رسميت شناخته شدن جلسه و رئيس جلسه مشخص و پس از آن ، جلسه رسمي و به مدت حداقل 90 دقيقه پس از شروع ادامه خواهد يافت.
فصل نهم: واحدها و وظائف آنها
كميته تحقيقات دانشجوئي از 5 واحد مستقل تشكيل شده است كه عبارتند از : واحد پژوهش ، واحد آموزش، واحد کامپيوتر , واحد انتشارات و واحد روابط عمومي.
الف) واحد پژوهش:
اين واحد از 2 گروه مطالعات – تحقيقات , مشاوره تشكيل شده و هر يك مسئول جداگانه اي دارند. مسئول هر گروه از ميان اعضاي فعال آن گروه كه بيشترين سابقه فعاليت را داشته و قادر به ايجاد هماهنگي و انگيزه در مجموعه گروه باشد با پيشنهاد دبير و تاييد سرپرست انتخاب مي شود. اهداف و وظائف اين گروهها به شرح زير مي باشد.
1) گروه مطالعات – تحقيقات : اعضا اين گروه را جمعي از دانشجويان علاقمند به پژوهش تشكيل مي دهند كه به صورت انفرادي يا مشاركتي در حال مطالعه ، تدوين يا اجراي طرحهاي تحقيقاتي هستند.
اين گروه 3 هدف دارد:
- اين گروه با هدف توامند سازي بنيه علمي – پژوهشي پژوهشگران و به عنوان اولين گام در ورود به عرصه هاي پژوهش شكل گرفته است . دانشجويان علاقمند به پژوهش با مشخص نمودن موضوعات تحقيقي خود، زير نظر اساتيد دانشگاه به مطالعه پرداخته و با تعيين موضوعات مشخص شده از بطن اين مطالعات در جهت تدوين طرح هاي تحقيقاتي گام بر ميدارند .
- هدف دوم از تشكيل گروههاي مطالعاتي ، افزايش  بنيه علمي- پژوهشي مدرسين و اعضاء فعال گروه به منظور تدريس در كارگاههاي  آموزشي مرتبط است.
- هدف سوم از تشكيل اين گروه ايجاد و ارتباط بين پژوهشگران فعال، آشنائي با مجموعه تحقيقات در حال اجرا ونيز برقراري ارتباط ما بين دانشجويان جديد الورود  و علاقه مند به تحقيق با پژوهشگران فعال دانشگاه است. مسئول گروه مسئوليت ارائه گزارش ماهيانه در خصوص هماهنگي و نحوه برگزاري جلسات و انتخاب موضوعات به سرپرست را بر عهده دارد.
تكميل بانك موضوع پژوهش و تعيين اولويتهاي آن و ايجاد محيطي مناسب براي تبادل افكار و تشويق دانشجويان به انجام امور پژوهشي از جمله وظلئف گروه تحقيقات مي باشد.
2) گروه مشاوره: اين گروه با هدف پاسخ گويي به نياز محققين جوان جهت رفع نواقص و مشكلات تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقاتي تشكيل گرديده است. اعضاي گروه را جمعي از دانشجويان توانمند در تدريس كارگاههاي پژوهشي تشكيل مي دهند كه به تناسب سليقه و توان خود در زمينه موضوعات روش تحقيق، تعيين حجم نمونه ، آناليزهاي آماري، شيوه نگارش پرسشنامه و مقاله نويسي مشاوره دانشجوئي طرحهاي تحقيقاتي را بر عهده مي گيرند. بديهي است ضمن درج نام آنان به عنوان همكار طرح از مزاياي ريالي هزينه هاي  پرسنلي نيز به تناسب بهره مند خواهند شد . در هر روز يكي از اعضاي اين گروه و در ساعتي مشخص در محل كميته تحقيقات دانشجوئي حضور يافته و به مشاوره در خصوص موضوعات از قبل تعيين شده خواهد پرداخت . مسئول گروه، جداول زمامبندي حضور اعضا و موضوعات مشاوره را به صورت ماهيانه اعلام و مسئوليت حسن اجراي آنرا بر عهده دارد.

ب) واحد کامپيوتر :
اين واحد خدمات زير را به دانشجويان ارائه مي دهد:
ارائه خدمات کامپيوتري از جمله تايپ , وارد کردن
DATA
, تهيه اسلايد( هزينه)
ارائه  خدمات اينترنتي به دانشجويان
مسئوليت برنامه ريزي و تكميل يا تغيير
web site
كميته تحقيقات
تهيه بانک کتاب و
CD
(من جمله سي دي هاي آموزشي براي کارگاهاي)
گرد آوري آرشيو از طرح هاي پيشنهادي و گزارشات نهايي پذيرفته شده در شوراي پژوهشي مرکز
بند 1: برگزاري و هماهنگي جلسات شوراي پژوهشي بر عهده اين واحد مي باشد.
ج) واحد آموزش:
گروه آموزش در پژوهش(كارگاههاي آموزشي – علمي) : اين گروه مسئول برگزاري كارگاههاي آموزشي مرتبط با پژوهش مثل آموزش روش تحقيق، تحقيقات كتابخانه اي ، اصول طراحي پرسشنامه ، مقاله نويسي، آمار مقدماتي و كارگاههاي آموزش نرم افزارهاي مرتبط با پژوهش مثل 
SPSS  ، ويندوز، اينترنت ، Power point ، فتوشاپ ، word و ديگر و همچنين كارگاههاي تكميلي پژوهشي مانند آموزش PCR ، استخراج DNA، كاريوتاپينگ، Cloning ,Stress Management  و كلاسهاي آموزش زبان انگليسي ، TOEfL وIELTS و جلسات panel Discussion
و غيره است. كارگاههاي مذكور توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه و دانشجوياني كه توانائي لازم جهت تدريس مباحث پژوهشي را دارند برگزار مي گردد.
د) واحد انتشارات:
اين واحد از 2 گروه نشريات و كتاب تشكيل شده كه هر يك مسئول جداگانه اي دارند.
اهداف و وظائف اين گروه ها به شرح زير مي باشد:
1) گروه نشريات: اعضاء اين گروه را جمعي از دانشجويان علاقمند به فعاليتهاي نشر و طبع تشكيل داده كه بسته به مدت فعاليتشان در گروههاي هيات  تحريريه يا همكار در انتشار فصلنامه كميته تحقيقات مشاركت مي نمايند. مسئول گروه سردبير فصلنامه بوده و اعضاي هيات تحريريه را به دبير كميته تحقيقات پيشنهاد مي نمايد. اعضاء مذكور با تائيد دبير انتخاب خواهند شد.
سردبير فصلنامه مسئول هماهنگيهاي لازم و پيگيري اجرائي چاپ و نشر مي باشد. 

دستورالعمل دفتر نشريه ضربان وابسته به مركز پژوهشهاي دانشجويي
بند1: اين واحد يكي از 5 واحد مركز پژوهشهاي دانشجويي بوده كه موظف است در هر فصل 1 نشريه كه شامل مقالات دانشجويي و اعضاء علمي و همچنين
search
هاي جديد كه از طريق اينترنت و منابع معرفي شده مي باشد را چاپ نمايند.
بند2: اين نشريه داراي بخشهاي ديگري مثل تازه هاي پزشكي، معرفي سايت هاي اينترنتي و معرفي داروهاي جديد و ... مي باشد.
بند3: در هر نشريه بايد حداقل 3 مقاله و حداكثر 6 مقاله تحقيقاتي چاپ شود و تعداد
search هابا تعداد مقالات تنظيم خواهد شد، بطوريكه در مجموع تعداد مقاله و search
ها بايد 9 مورد باشد.
بند4: مقاله هاي جمع آوري شده بايد در جلسه شوراي نشريه به صورت راي گيري انتخاب شود.
بند5: انتخاب و ويرايش مقاله هاي برگزيده تا نيمه ماه دوم هر فصل صورت مي گيرد و از نيمه دوم بايد نشريه براي تكثير آماده باشد.
بند6: پس از چاپ هر شماره نشريه ضربان علاوه بر واحدهاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي زاهدان به ساير دانشگاههاي علوم پزشكي نيز ارسال مي گردد.
2) گروه کتاب :
اين گروه سعي بر اين دارد تا زمينه فعاليت دانشجويان ، در امر ترجمه و تاليف را فراهم آورد. در اين گروه موضوعات يا كتابهايي در زمينه علوم پزشكي توسط اساتيد معرفي مي شوند و دانشجويان علاقمند تاليف با ترجمه اين كتابها را انجام مي دهند . به اين ترتيب كه ابتدا طي فراخواني از دانشجويان دعوت بعمل مي آيد  و پس از مراجعه آنها طي جلساتي توجيهي و معرفي به اساتيد ترجمه و تاليف انجام مي شود و در اين بين براي حفظ حقوق معنوي معنوي و مادي طرفين قراردادي در اين زمينه بين اساتيد و دانشجويان منعقد مي گردد. در نهايت پس از اتمام كتاب، به شوراي انتشارات دانشگاه ارسال و در صورت تصويب اقدامات چاپ آن انجام مي شود. همچنين کامل کردن بانک موضوعي کتاب هم بر عهده اين گروه است.
ه) واحدروابط عمومي:
اعضاي اين گروه در شاخه هاي تداركات و هماهنگي ، مسئوليت برنامه ريزي ها، هماهنگي ها و امور اجرائي برگزاري جلسات و مراسم هاي خاص چون هفته پژوهش ، جشن ورودي دانشجويان، اعياد و مناسبتهاي ويژه فعاليت مي كنند . همچنين اين اعضا از دانشجويان بيمارستانها و دانشكده ها مختلف تشكيل شده و توزيع و نصب فراخون كارگاههاي برگزار شده انعكاس آن به سطوح بالاتر، معرفي هر چه بيشتر كميته به دانشجويان و ايجاد ارتباط و معرفي كميته به كميته هاي تحقيقات دانشجوئي كشور از وظائف آنها است .
از جمله وظايف اين واحد مي توان به موارد زير اشاره کرد :

پيگيری و ثبت نامه های فرستاده شده از کميته و نامه های رسيده به کميته تحقيقات دانشجويي
ثبت نام و سازمان دهی دانشجويان جديد الورود به کميته تحقيقات دانشجويي
هماهنگی برای جلساتی که از طرف کميته تحقيقات دانشجويي برگزار می شود
فراهم کردن امکانات مورد نياز واحد های مختلف کميته تحقيقات دانشجويي
مسئول اطلاع رسانی و ارتباط با ساير مراکز پژوهشی , سمينار ها و کارگاه ها
مسئول اطلاع رسانی به دانشجويان و ساب کمیته ها در زمينه برگزاری سمينار ها و جلسات کميته تحقيقات دانشجويي
دريافت برنامه های پيشنهادی از سوي مرکز و برنامه ريزی و تلاش جهت عملی شدن آن ها
انجام امور اجرائي كارگاهها و جلسات شورای پژوهشی
تشکيل ستاد استقبال از دانشجويان جديدالورود در ابتدای هر سال تحصيلی و معرفی مرکزفصل دهم: عضويت
بند1: تعريف عضو: عضو كميته: تحقيقات دانشجوئي فردي است كه ضمن تكميل فرم عضويت، به نحوي و با يكي از واحدهاي اين كميته همكاري مي نمايد.
بند2: اشتغال به تحصيل در يكي ازمقاطع تحصيلي دانشكده هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، جهت عضويت ضروري است.
بند3: فاروغ التحصيلان، اساتيد و متخصصيني كه سابقه همكاري طولاني مدت با اين كميته را داشته اند و نيز افرادي كه داراي تجربيات ارزنده اجرائي و پژوهشي مي باشند مي توانند به پيشنهاد دبير و تائيد سرپرست بعنوان عضو افتخاري كميته فعاليت كنند.
بند4: در صورت انجام هر گونه عملي كه مخالف قوانين جاري  شئونات دانشگاه و كميته يا مغاير يا منافع و مصالح كميته باشد، موضوع توسط دبير درجلسه  شوراي مركزي مطرح ، پس از كسب 3/2آرا و تائيد سرپرست اقدام  به لغو عضويت فرد خاطي مي گردد.
فصل يازدهم: كميته تحقيقات دانشجوئي دانشكده ها
دانشكده ههاي  دندان پزشكي، پيراپزشكي و پرستاري و مامايي و بهداشت مي توانند مشروط بر اينكه يك عضو هيات علمي آن دانشكده مسئوليت آن كميته را بر عهده داشته باشد، زير نظر معاون پژوهشي دانشكده خود كميته اي مستقل و تحت لواي كميته تحقيقات دانشجوئي و به عنوان يكي از واحدهاي تابعه آن داشته باشند.


كميته تحقيقات دانشجوئي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان