پژوهشگران برگزیده


 

پژوهشگران برگزیده سال 91 دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

آقای دکتر محمد هاشمی

 

 

2

آقای دکتر ادریس بذرافشان

 

 

3

آقای دکتر علیرضا انصاری مقدم

 

کسب رتبه چهارم HSR در جشنواره رازی و ارتقاء به رتبه دانشیاری

4

خانم دکتر رویا علوی نائینی

 

و ارتقاء به رتبه استاد تمام

5

آقای دکتر محسن طاهری

 

 

6

آقای دکتر علی مقتدری

 

 

7

آقای دکتر رمضان میرزایی

 

 

8

آقای دکتر علی نویدیان

 

 

9

خانم دکتر زهرا ذاکری

 

 

 

پژوهشگران برگزیده سال 91 دانشکده پزشکی

1

خانم دکتر بتول شریفی

 

 

2

آقای دکتر ابراهیم میری مقدم

 

 

3

آقای دکتر مجید نادری

 

 

4

آقای دکتر محمودعلی کیخوایی

 

 

5

خانم دکتر فرزانه منتظری فر

 

 

6

خانم دکتر بتول تیموری

 

 

7

آقای دکتر حسینعلی خزاعی

 

 

 

پژوهشگران برگزیده سال 91 دانشکده پرستاری و مامائی زاهدان

1

خانم فتیحه کرمان ساروی

 

 

2

خانم شهین دخت نوابی ریگی

 

 

 

پژوهشگران برگزیده سال 91 دانشکده بهداشت

1

آقای دکتر عبدالوهاب باغبانیان

 

 

2

آقای دکتر مهدی محمدی

 

 

 

پژوهشگر برگزیده سال 91 دانشکده توانبخشی

 

1


آقای حامد مومنی مقدم 

 

 


پژوهشگر برگزیده سال 91 دانشکده دندانپزشکی

1


خانم دکتر فاطمه اربابی کلاتی 

 

 

 

پژوهشگر برگزیده جوان سال 91 دانشگاه

1


آقای محمدجواد کیخای فرزانه

 

 

اعضاء هیئت علمی که به واسطه فعالیتهای پژوهشی ارزنده موفق به ارتقاء رتبه شده اند

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

1

آقای دکتر منصور شکیبا

دانشیار

2

آقای دکتر حمیدرضا کوهپایه

دانشیار

3

آقای دکتر علی کبریائی

دانشیار

     

 

تقدیر از مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

به دلیل کسب رتبه برتر در هفدهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی

دانشجویان پژوهشگر

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

توضیحات

1

آقای ابراهیم اسکندری نسب

کارشناس ارشد بیوشیمی

دانشجوی پژوهشگر برگزیده

2

خانم فریبا شهرکی ثانوی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

دانشجوی پژوهشگر برگزیده

3

آقای محسن رجب نیا چناری

پزشکی

دانشجوی پژوهشگر فعال

4

آقای مسعود پیشجو

پزشکی

دانشجوی پژوهشگر فعال

5

خانم فرناز فریفته

کارشناس علوم آزمایشگاهی

دانشجوی پژوهشگر

6

آقای امیرحسین ضرغامی

کارشناس تغذیه

دانشجوی پژوهشگر

عضو فعال مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

آقای مجتبی بذرافشان 

 

 

پژوهشگر منتخب معاونت تحقیقات و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

خانم فرحناز وطن خواه 

 

پژوهشگرمنتخب معاونت آموزشی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

خانم مهدیه آدرم  

 

پژوهشگرمنتخب معاونت بهداشتی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

آقای جلیل نجاتی

 

پژوهشگرمنتخب معاونت دارو و غذا  

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

خانم آزیتا میرکازهی  

 


همکاران فعال حوزه
معاونت تحقیقات و فناوری 


ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

خانم اقدس سادات ملاشاهی

معاونت تحقیقات

2

خانم دکتر سیده فاطمه علوی

مجله Zahedan Journal of Medical Sciences

3

خانم دکتر ساره بارانی       

مجله Zahedan Journal of Medical Sciences

4

خانم  سمانه بابائی

مجله High Risk Behaviors

5

آقای محمدرضا ناصری نیا

مجله Health Scope

6

محمود اتابکی

کتابخانه مرکزی