دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر


 

مشخصات مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: حسن شریفی پور

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

محل خدمت: دانشکده پرستاری ایرانشهر

 

شماره تلفن محل کار: 05473310482

 

شماره فاکس: 05473310485

 

ایمیل: sharifi9879@hotmail.com

مشخصات کارشناس دفتر توسعه آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: مسعود تیموری

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

 

سمت: استخدام پیمانی

 

محل خدمت: دانشکده پرستاری ایرانشهر

 

شماره تلفن محل کار: 05473310482

 

شماره فاکس: 05473310485

 

ایمیل: mthb1358@yahoo.com

فعالیتها و عملکرد EDO:

- نظارت بر اجرای  Course plan وLesson plan  

 

- مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در جهت طراحی و اجرای  Course plan وLesson plan  

 

- توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس (Skill Lab , CONCEPT Map, clinical team simulation, …)

 

- نظارت و هدایت ارزشیابی عملکرد اعضاء هیات علمی

 

- ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران و فرآیندهای آموزشی

- ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش با هماهنگی و زیر نظر EDC

- تشویق و هدایت اعضاء هیات علمی در انجام پژوهش در آموزش

- تشویق و هدایت اعضاء هیات علمی در انجام فرایند های آموزشی برای جشنواره مطهری

- تشویق اعضاء هیات علمی جهت شرکت درکارگاههای آموزشی

- شناسایی دانشجویان مستعد

- ایجاد زمینه برای شکوفایی و باروری استعدادها و خلاقیت ها و تسهیل فعالیتهای ایشان

- ارزشیابی فعالیتهای علمی - تحقیقاتی دانشجویان مستعد

- کمک به دانشجویان مستعد برای نوشتن پروپوزال تحقیقاتی برای شرکت در المپیاد دانشجویی