دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان


 مدیر: شهین دخت نوابی ریگی

نوع استخدام: هیئت علمی رسمی آزمایشی

رشته : کارشناسی ارشد مامایی

کارشناسان دفتر مطالعات آموزش

1-     مهندس روشنک رخشانی

     نوع استخدام:قراردادی

     رشته :نرم افزار کامپیوتر

2-     مهدیه رضایی

 

ارتباط با edo:

Email:Edo-nurs.mid-zaum@yahoo.com

شماره تماس:05412421259 داخلی 221

 

معرفی

دفتر توسعه آموزش با هدف ارتقاء و نظام مند کردن کیفیت آموزش در گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی  در رشته های پرستاری و مامایی و اتاق عمل در مقطع کارشناسی با بالا بردن سطح دانش و عملکرد وتغییر نگرش در آموزش های سنتی به پیشنهاد مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1388راه اندازی شد.

رسالت

ارتقاء کیفی سطح توانمندی های آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

اهداف

در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه این مرکز فعالیت های خود را به صورت مشاوره در حیطه های زیر ارائه می دهد:

  1. طرح های پژوهش در آموزش
  2. روش های نوین آموزش
  3. رشد و بالندگی اعضاء
  4. برنامه ریزی برای دانشجویان دارای استعدادهای درخشان
  5. برنامه ریزی آموزشی گروه های آموزشی
  6. ارزشیابی

 

 

EDOگزارش عملکرد دفتر توسعه آموزش

اقدامات اولیه

          سازمان دهی مکان دفتر

          گذراندن دوره مکاتبه ای مدیریت آموزشی توسط مدیر

          حضور مدیر در شوراهای آموزشی،پژوهشی وکمیته دانشجویی

          فعال سازی منوی دفتر در سایت دانشگاه

          تعیین رسالت  ،اهداف و فعالیت ها

          فعال شدن و هماهنگ شدن کمیته دانشجویی با دفتر

        شرکت در جشنواره مطهری89 با لیست فرآیند های ذیل:

          فرایند تهیه پوسترهای آموزشی توسط دانشجویان در ارتقاء سطح بالین

          طراحی واحد درسی روش تحقیق در دانشکده پرستاری

          ارتقاء سطح آموزش با شبیه ساز مکانیکی و آزمون OSCE جهت دانشجویان قبل از ورود به بالین

          اجرای ارزشیابی دانشجویان پرستاری در بالین بر اساس چک لیست

          آموزش یادگیری بر اساس انجام تکالیف درس ارائه شده دانشجویان کارشناسی ترم 6 و کارورزان پرستاری بخش CCU

          گام دهم ارزیابی درونی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی

لیست فرآیند های سال 90 جشنواره مطهری

پیامد بکارگیری ادب و احترام بعنوان یکی از ارزشهاVALUES  در برنامه راهبردی دانشکده پرستاری و مامایی

آموزش بالینی به روش باز تاب(reflection)

بازنگری سرفصل نظری بارداری وزایمان دانشجویان کارشناسی مامایی از سال 85

ارتقاء آموزش مهارت نسخه نویسی دانشجویان مامایی زاهدان

بازنگری واحد کارآموزی در عرصه سونوگرافی و رادیولوژی بر اساس نیاز دانشجویان کارشناسی مامایی

طرح پایلوت پیاده کردن روش آموزشی بالینی منتورینگ اتاق زایمان دانشجویان مامایی سال 90-89

روش های نوین آموزش

اجرای طرح پایلوت منتورینگ( مربی گری =ادغام دانشجویان ترم 5 و 7) در آموزش بالینی دانشجویان مامایی در اتاق زایمان

  رشد و بالندگی اعضاء

 هماهنگی جهت شرکت در کارگا ه ها

تهیه بانک فیلم های آموزشی از NEJM از پروسیجرهای آموزشی پزشکی و پرستاری با عناوین ذیل:

FEMALE URETHRAL CATHEREZATION

 ARTERIAL LINE PLACEMENT

 PELVIC EXAMINATION

BASIC LACERATION REPAIR

 ABSCESS INCISION AND DRAINAGE

CENTRAL VENOUS LINE PLACEMENT

 EXAMINATION OF THE LARYNX AND PHARYNX

CRYCOTHYRIODOTOMY

PERIPHERAL INTRAVENOUS  CONNULATION

BLOOD PRESSURE MEASUREMENT

 UMBELICAL VASCULAR CATHERERIZATION

BASIC SPLINTING TECHNIQUE

ENDOMETRIAL BIOPSY

BONE MARROW ASPIRATION AND BIOPSY

 PLACEMENT OF THE FEMORAL VENOUS CATEREZATION

Catherezation of the urethra in male children

        استعداد های درخشان دانشجویی

          تشکیل کمیته استعدادهای درخشان

          شناسایی دانشجویان با معدل بالا و تشویق آنان جهت شرکت در المپیاد دانشجویی وکارگاه های توانمندسازی

        ارزشیابی اساتید

در هر ترم در حال انجام است.

        پیشنهادات

          بازنگری در فرم ارزشیابی اساتید

          داشتن کتابخانه مستقل در دفتر EDO