مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل


آیین نامه 3
 

 

فصل هفتم : مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
مرخصي تحصيلي
 ماده 33) دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي ، در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي دو نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند .
دانشجويان دوره شبانه مي توانند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي دو نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته حد اكثر براي سه نيمسال متوالي يا متناوب ، از مرخصي تحصيلي استفاده كنند .
تبصره 1: موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي ، با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد .
تبصره 2: مدت مرخصي تحصيلي جزو حد اكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود .
ماده 34) تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت كتبي ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.
تبصره 1: چانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود ، تصميم گيري به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است .
تبصره 2: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نامنويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا"به وي ابلاغ نمايد .
تبصره3: عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي باشد .
ماده 35) دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي ، مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان ، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.
ماده 36) دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تائيد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشند مي توانند از حد اكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند .
مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت
 ماده 37) دانشجويي كه بعنوان همسر يكي از كاركنان دولت يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه بعنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود مي تواند با ارائه حكم ماموريت همسر و به تشخيص و تائيد شوراي آموزشي دانشگاه علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي مجاز در طول دوره تحصيل تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد .
انصراف از تحصيل
ماده 38) دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد . اين دانشجو مجاز است فقط براي يكبار حد اكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد . پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تصيل در آن رشته را ندارد .
تبصره : دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد .
فصل هشتم  : انتقال و جابجايي
 ماده 39) انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است .
ماده 40)انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است :
1-40- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدا ازنظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد .
2-40- متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .
3-40- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد ، حداقل نصف كل واحد هاي دوره باشد .
4-40- ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي ، حد اقل 12 باشد .
تبصره : انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاه هاي اجرائي خاص تعهد سپرده اند با رعايت شرايط ماده 40 واعلام موافقت دستگاه اجرائي ذيربط، امكان پذير است .
ماده 41) انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاه ها ي تهران ممنوع است جزء در موارد زير :
1-41- شهادت ، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو بطوريكه وي به تشخيص مراجع قانوني ، بعنوان كفيل خانواده شناخته شود .
2-41- بيماري صعب العلاج يا معلوليت موثر دانشجو ، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قادر به ادامه زندگي بطور مستقل نباشد .
3-41- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تائيد مراجع ذيربط .
تبصره 1: هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد .
تبصره 2: براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تائيد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد .
تبصره 3: در موارد استثنائي چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد ، اگر رشته تحصيل دختر در شهرستان محل تحصيل همسرموجود نباشد ، همسر او مي تواند به تهران منتقل شود .
تيصره 4: صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تائيد دانشكاه مقصد نيز برسد .
ماده 42) انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غير حضوري ( پيام نور) به دانشگاههاي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبداء و مقصد و رعايت ضوابط مربوط ،بلا مانع است .
تبصره 1: انتقال فرزندان اعضاء هيئت علمي تابع ضوابط و آئين نامه مربوط به خود مي باشد .
تبصره 2: انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل كشور تابع ضوابط و آئين نامه مربوط به خود مي باشد .
ماده 43) دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست خود را كتبا" با ذكر مورد ، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم نمايد.
ماده 44) دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط ، موظف است حداكثر ظرف يك هفته ، موافقت خود راهمراه با درخواست دانشجو وريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نامنويسي نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نمايد .
تبصره : در صورت موافقت با انتقال ، كليه سوابق دانشجو ، از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود .
ماده 45) درصورت انتقال ، واحد هاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحد هايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است در هر حال عدم پذيرش واحد هاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحد هاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد .
تبصره : تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي عينا" در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او مسوب مي شود.
ماده 46) مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن مدرك تعداد واحد هاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبداء و مقصد ، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود .
ماده 47) انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع ، فقط يكبار مجاز است .
جابجائي
ماده 48) جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد ، پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در صورت احراز شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يكبار بلا مانع است .
1-48- ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاه هاي مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلا مانع باشد .
2-48- سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضي جابجايي نبايد بيش از 50% از واحدهاي دوره را گذرانده باشند .
تبصره 1: براي جابجايي دانشجوياني كه به دستگاههاي اجراي خاص تعهد سپرده اند ، كسب موافقت دستگاه اجرائي ذيربط علاوه بر شرايط مذكور الزامي است .
تبصره 2: جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصيلي با ارائه درخواست ، پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبدا با رعايت مفاد اين فصل بلامانع است .
تبصره 3: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كه جابجا شده اند ، توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود .
ماده 49) دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تير ماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند تبصره1 : دانشجوي متقاضي جابجايي منحصرا" ميتواند يك دانشگاه را بعنوان مقصد انتخاب كند .
تبصره2 : تقاضاي جابجايي دانشجوياني كه قبلا" يكبار منتقل يا جابجا شده اند پذيرفته نخواهد شد .
ماده50) دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضا هاي رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهاي تائيد شده را به همراه شرح واحد هايي كه متقاضيان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال مي دارد .
تبصره : جابجائي منحصرا" يكبار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضا هاي جابجايي بايستي حد اكثر تا پايان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسيده باشد .
ماده 51) از ابتداي شهريور ماه هر سال تحصيلي تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي گيرد و نتايج تصميمات متخذه قبل از شروع نام نويسي بر اساس تقويم دانشگاهي ، توسط معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعلام مي گردد.
تبصره : جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا امري است قطعي و براي طرفين لازم الاجرا است .
فصل نهم : دانشجوي ميهمان 
ماده 52) در مواردي كه دانشجو بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد مي تواند با توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد بعنوان دانشجوي ميهمان ، محل تحصيل خود را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهد .
تبصره : ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاههاي حضوري به غير حضوري و از دانشگاههاي دولتي به غير دولتي و بر عكس ممنوع است .
ماده 53) ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط براين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .
ماده 54) ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد ، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 10 واحد باشد و جمع واحد هاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر نشود بلامانع است.
ماده 55)  هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسته و در دو نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته ، در يك دانشگاه به طور تمام وقت ، بصورت ميهمان تحصيل كند . در هر حال واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان ، چه به صورت تمام وقت و چه بصورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است ، نبايد از 40% كل واحدهاي دوره تجاوز كند .
تبصره : انتخاب واحد دانشجو چه بصورت تك درس وچه بصورت تمام وقت بايد با اطلاع گروه آموزشي مبداء و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد .
ماده 56) واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي گذراند ، عينا" در كارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.
حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحد هايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است بايد مجددا" بگذراند .
ماده 57) مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبداء صادر مي شود .
فصل : دهم تغيير رشته
ماده 58) دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته ميتواند با داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط از رشته اي به رشته ديگر تغيير رشته دهد :
1-58- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد .
5-58- حداقل يك ششم و حد اكثريك دوم واحد هاي دوره را گذرانده باشد .
3-58- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد كمتر نباشد .
4-58- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد .
تبصره 1:تغيير رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته ممنوع است .
تبصره 2: تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرائي خاص تعهد دارند ، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرائي ذيربط امكان پذير است 
تبصره 3: تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاصي پيش بيني شده است موكول به احراز شرايط مربوط است .
تبصره 4: دانشجو در طول تحصيل خود تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد .
ماده 59) تغيير رشته در مقاطع هم سطح صورت مي گيرد ، در غير اين صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است .
ماده 60) در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد . پس از ثبت نام ، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد .
تبصره 1: اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود .
تبصره 2: دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي مي باشد .