سايت اصلي

نام :دکتر امیرحسین محققی فرد

مرتبه علمی : دانشیار -عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی

مدرک تحصیلی و رشته : دکتری تخصصی ویروس شناسی پزشکی

سوابق تحصیلی دانشگاهی:

کارشناسی B.SC              دانشگاه کراچی - رشته میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد M.SC     دانشکده پزشکی- دانشگاه منچستر انگلستان در رشته میکروبیولوژی مولکولار

کارشناسی ارشد M.SC       دانشگاه کراچی - رشته میکروبیولوژی غذا و میکروبیولوژی

دکتری تخصصی PHD        دانشکده پزشکی- دانشگاه منچستر انگلستان در رشته ویروس شناسی پزشکی

All rights reserved