1395/10/29
تصاویری زیبا از طبیعت استان سیستان و بلوچستان
صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت درمان > اداره نظارت بر درمان > دفاتركار 

l      بازدید از مطب ها و دفاتر حرف پزشکی  و ارسال گزارش بازدید به پزشکان

l      شناسایی مراکز و مجتمع های پزشکی غیر مجاز

l      بررسی شکایات مربوط به مطب ها و دفاتر حرف پزشکی

l      بررسی تعرفه های ویزیت پزشکان

l      تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به پزشکان

l      اعلام مفقودی های مهرهای پزشکان و کارشناسان حرف پزشکی به شبکه ها، دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی و حراست دانشگاه

l       اعلام احکام صادره از سازمان نظام پزشکی و تعزیرات به اشخاص حقیقی و حقوقی

l      بررسی کارت ویزیت، سرنسخه، تابلوی پزشکان

l      اجرای دستورالعمل های وزارت متبوع و سازمان نظام پزشکی

l      تایید گواهی فعالیت ماما ها جهت صدور گواهی فوت

l       تایید گواهی فعالیت پزشکان جهت صدور گواهی فعالیت جهت ارگانها و سازمانها

 -آموزش کارشناسان نظارت بردرمان به منظور چگونگی نحوه نظارت برمطب پزشک ویا دفترکارپیراپزشک

-ابلاغ دستورالعملهای واصله ازارگان های ذیربط به واحدهای تابعه

-پاسخ به استعلامات صورت پذیرفته تخصصی درخصوص مطب پزشکان ویادفاترکارپیراپزشکان

-تایید سوابق فعالیت پزشکان وپیراپزشکان شاغل دربخشهای خصوصی درمانی

تهیه آمارمشخصات مطب ها ودفاترکارپیراپزشکی تابعه دانشگاه

-تهیه وتنظیم چک لیست های بازدیدازمطب پزشکان وپیراپزشکان

-برنامه ریزی به منظورارتقاء نحوه بازدیدازمطب پزشکان ودفاترکارپیراپزشکان

 

 

 
  تماس با دانشگاه|اخبار |نقشه سايت|پست الكترونيك
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
ایران - زاهدان -میدان دکتر حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی کد پستی : 43463-98167