اعضاء هیئت علمی


 

اعضاء هیئت علمی

 

 

 

بخش اطفال
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
mehrsa tabesh@yahoo.com

 

دکتر مهرسا پاریاب
 
dr_amirabadi f@yahoo.com

 

دکتر فروغ امیرآبادی
 ramazani@zdmu.az.ir

 

دکتر ناهید رمضانی
 
mirkarimi200@hotmail.com
 
دکتر مهکامه میرکریمی
   drelhamhosseini@gmail.com    دکتر الهام حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش جراحی
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
c_risbaf@yahoo.com

استادیار

دکتر سیروس ریسباف
 
manager@the-science

 

دکتر اوژند
 
hamedjh59@yahoo.com

 

دکتر حامد جلالیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش تشخیص
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
lm_farhad@yahoo.com

استادیار

دکتر لیلا ملاشاهی
 
nosratzahi@yahoo.com

 

دکتر نصرت زهی
  f-kalati@yahoo.com

 

دکتر فاطمه اربابی
 
honarmand56@yahoo.com
 
دکتر ماریه هنرمند
  shirzaiy@gmail.com  
دکتر شیرزایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اندودانتیکس
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 

 

دکتر اسحق علی صابری
 
nargesfarhad@yahoo.com

 

دکتر نرگس ملاشاهی
   

 

 
 
m_salarpour@yahoo.com
 
دکتر محمد سالارپور
     
دکتر فرحناز دادگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش رادیولوژی
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
mohammadiabbas79@yahoo.com

 

دکتر عباس محمدی
 
mahdisohrabi60@gmail.com

 

دکتر مهدی سهرابی
  tarane-ebrahimifard@yahoo.com

 

دکتر ترانه ابراهیمی فرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش پاتولوژی
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
h-a-kade@yahoo.com

 

دکتر حمیده کده
 
shirin.saravani@yahoo.com

 

دکتر شیرین سراوانی

 

 

 

 

 

 

 

بخش پریو
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
rahmatiG489@yahoo.com

 

دکتر سعید رحمتی
 
Dr.rigi@gmail.com

 

دکتر محمد ایوب ریگی لادیز
  s-a-moghadam@yahoo.com

 

دکتر سمیه انصاری مقدم
  massoadbumadi@yahoo.com  
دکتر مسعود بامدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش ترمیمی
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
vahid_d80@yahoo.com

 استادیار

دکتر وحید علیزاده
 
arezoo.ghahari@gmail.com

 استادیار

دکتر آرزو قهاری
   

 استادیار

دکتر سمیه حسینی طباطبایی
     استادیار
دکتر حسین عباچی زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش ارتودنتیکس
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
shahri-fa@yahoo.com

 

دکتر فریبا شهری
 
ziaei@dnt.mui.ac.ir

 

دکتر سارا ضیایی
  R-rahpeyma2001@yahoo.com

 

دکتر رامین راهپیما
  aasahar2000@yahoo.com  
دکتر نجمه تحویلدار نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش پروتز
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
mostafavi_azam@yahoo.com

 

دکتر اعظم سادات مصطفوی
 
hossein-kermani@yahoo.com

 

دکتر حسین کرمانی
  reza karamad@yahoo.com  
دکتر رضا کارآمد