برنامه استراتژیک


 

برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات پرستاری

فروردین تا اسفند 1395

 

           ارائه برنامه های آموزشی

هدف عملیاتی: اجرای دوره های اموزشی بر طبق نیاز سنجی گروه هدف

فعالیت ها

            *برگزاری کارگاههای جمع آوری داده در مطالعات کمی و کیفی، برگزاری کارگاه مقاله نویسی ، ابزارسازی،کلاس های آموزشی مراقبتی

           *توانمندسازی مهارت های پژوهشی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و مراقبین سلامت

           *توانمندسازی دانشجویان ، مراقبین سلامت  و دریافت کنندگان خدمات سلامت با ارائه برنامه های آموزشی در محیط بالین

         *  توانمند سازی اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات با فراهم نمودن شرکت آنها در کارگاه های سایر دانشگاه ها و یا دعوت از اساتید برجسته کشوری

 

ارائه مشاوره های پژوهشی

          فعالیت ها

          *ارائه برنامه های مشاوره حضوری ماهانه در مراکز آموزشی درمانی

        *  برگزاری جلسات تعاملی با مسئولین بیمارستانی و سرپرستاران

         * ارائه برنامه های مشاوره ای به صورت انلاین و تلفنی

       *  ارائه برنامه ها و اطلاع رسانی از طریق درج در سایت مرکز تحقیقات

حمایت از طرح های پژوهشی( دانشجویی، کارشناسی ارشد)

           فعالیت ها

           *برگزاری جلسات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات با هدف بررسی و تسهیل در روند تصویب طرح های پژوهشی هر دو هفته

*  برگزاری جلسات عمومی مرکز تحقیقات با حضور کلیه اعضا با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکار هر 6ماه

حمایت از انتشار و تولید دانش

            فعالیت ها

           *  افزایش فعالیت در حیطه تالیف و گرداوری کتاب

           *  برگزاری سمینارها و همایش های داخلی

          *کمک و حمایت در نوشتن مقالات استخراج شده از طرح های پژوهش

         *کمک در تدوین مقالات ISI,PubMed,Scopus با   Affiliationمرکز تحقیقات پرستاری