به روایت تصویر


بازدید علمی 50 دانش آموز تیزهوشان

بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان دانشگاه خاش در تاریخ 26/11/95 از مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی  انجام شد

بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان دانشگاه خاش در تاریخ 26/11/95 از مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی  انجام شد

بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان دانشگاه خاش در تاریخ 26/11/95 از مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی  انجام شد

بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان دانشگاه خاش در تاریخ 26/11/95 از مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی  انجام شد