اولویت های پژوهشی مرکز


اولویتهای پژوهشی مرکز سلامت بارداری  در سال 1393

 

   بررسی اثر ترانکسامیک اسید در پیشگیری از خونریزی بعداز زایمان

   بررسی اثر ترانکسامیک اسید در درمان  خونریزی بعداز زایمان

   بررسی اثر بخشی آموزش کنترل استرس بر درد و استرس درک شده هنگام زایمان

   بررسی اثر بخشی آموزش کنترل استرس بر استرس درک شده  و شیوع افسردگی پس از زایمان

بررسی تاثیر توانمندسازی زنان بر میزان استفاده از خدمات بهداشتی دوران بارداری (مراقبتهای قبل ، حین بارداری و پس از زایمان)

  رعایت استانداردهای مراقبت دوران بارداری در پایگاههای بهداشتی

    شیوع سندرم rest less پا در زنان باردارو ارتباط آن با اختلالات خواب

    بررسی مقایسه ای میزان ترس از زایمان در زنان نخست زا با زنان چندزا

  بررسی نیازهای مراقبتهای بهداشتی خاص زنان باردار

نقش کمکی ماما در کاهش دردهای زایمانی مددجو

  بررسی سلامت زنان در بارداری های ناخواسته

بررسی شاخص های تغذیه ای در مادران با زایمان پره ترم و ترم

بررسی تاثیر آموزش مادر بر سلامت کودک

 بررسی سلامت روان مادران باردار

بررسی تاثیر آموزشی در ترویج انجام زایمان طبیعی در زنان مراجعه کننده به کلینیک مامایی

 بررسی تاثیر مداخله آموزشی  بر میزان آگاهی و عملکرد دانش آموز دختر در زمینه تکنیک خودارزیابی پستان

بررسی تاثیر آموزشی هدایت شده ماماهای محلی برکاهش بروز میزان مرگ و میر زنان و نوزادان

بررسی تاثیر حمایت روحی و عاطفی همسر در میزان درد و نتایج لیبر در زنان باردار

بررسی تاثیر آموزشی بر پیشگیری از رفتارهای جنسی ناسالم در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر زاهدان

مقایسه کیفیت زندگی در زنان سزارینی وزایمان طبیعی

مقایسه بروز عوارض بارداری و زایمان در پرستاران و زنان خانه دار