اخبار جدید

1395/10/27

حمایت تمام قد دانشگاه از روند توسعه طب اورژانس

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حمایت کامل از روند توسعه طب اورژانس، برنامه دراز مدت خود در این حوزه را تأمین پزشک متخصص طب اورژانس برای حضور در تمامی بیمارستان های استان تعریف کرده است.

گوناگونصفحه در دست طراحي مي باشد