1398/02/05
درپنجمین روز از هفته سلامت انجام شد:
آیین غبارروبی وعطر افشانی گلزار شهدا زاهدان
آیین غبارروبی وعطر افشانی گلزار شهدا زاهدان