1397/04/27
با پیگیری معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان؛
تبدیل 9 مرکز تسهیل گری و توسعه محله زاهدان به کانون سلامت محله