1397/02/03
انتصاب جناب آقای دکتر محمد قره بگلو بعنوان سرپرست بیمارستان رازی سراوان
طی ابلاغی از جانب سرپرست معاون درمان دانشگاه جناب آقای دکتر محمد قره بگلو بعنوان سرپرست بیمارستان رازی سراوان منصوب شد