1397/02/30
برگزاری نخستین کارگروه کاهش تصدی گری و برون سپاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اولویت درخواست های واحد های دور از مرکز
در نخستین کارگروه کاهش تصدی گری و برون سپاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با هدف رسیدگی سریع تر به درخواست های واحد هایی که فاصله جغرافیایی بیشتری با زاهدان دارند و به منظور تسریع در ارتقاء ارائه خدمات به مراجعان، درخواست های شبکه بهداشت و درمان سیب و سوران بررسی شد.