1397/04/30
اطلاعیــــه داخلی /قابل توجه تمامی همکاران محترم؛
با توجه به درخواست های قبلی در خصوص انجام اقدامات عملی به منظور صرفه جوئی و کاهش مصرف حامل های انرژی و آب در واحدهای تابعه و با هدف معرفی الگوهای موفق در این زمینه، خواهشمند است آندسته از همکاران و واحد هایی که در راستای صرفه جویی مصرف برق و آب اهتمام داشته و اقداماتی را انجام داده اند، خلاصه مختصری از اقدامات انجام شده را تا پایان وقت اداری فردا 31/4/1397 به روابط عمومی دانشگاه ارسال و یا موارد را به صورت شفاهی به شماره تلفن 33295821 ، 33295765 و یا شماره تلفن های داخلی 1208 و 1205 اعلام نمایند.