ریاست دانشگاه

دکتر سید محمد هاشمی شهری

ریاست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان

دکتر سید محمد هاشمی شهری

 


 

آدرس :زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت - پردیس دانشگاه علوم پزشکی

تلفن : - 33295763-33295762   054

فاکس :33294390-054

پست الکترونیک :chancellor@zaums.ac.ir