اخبار جدید

1396/03/08

روابط عمومی/استفاده از دستگاههای سنجش میزان آلودگی مواد غذایی برای اولین بار در بازدیدهای بهداشت محیطی مرکز بهداشت زاهدان

برای اولین باردر بازدیدهای بهداشت محیطی مرکز بهداشت زاهدان دستگاههای پرتابل تشخیص سریع میزان آلودگی سطوح ومواد غذایی مورد استفاده قرار گرفت.خانه